THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
Nội dung

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017; các báo cáo chuyên đề và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

Ngày bắt đầu 01/09/2017
Ngày kết thúc 30/09/2017
Kiểu thông báo Kết luận cuộc họp
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác