THÔNG BÁO

Tiêu đề Nội dung và thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Nội dung

HĐND tỉnh đã  ban hành  Thông báo số 05/TB-HĐND về Kết luận Hội nghị liên tịch đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3, thống nhất nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức trong 03 ngày từ 18 dến 20/7/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Kỳ họp  sẽ xem xét 19 Báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân  và Cục thi hành án dân sự tỉnh trình; xem xét 9 tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình; chất vấn - trả lời chất vấn, và giải quyết các vấn đề khác theo quy định của pháp luật (nếu có). Xem chi tiết tại File đính kèm (bên dưới)

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 18/07/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác