THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Điều chỉnh Chương trình giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2017
Nội dung

Ngày 09/02/2017, HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 02/TB-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2017​. Xem chi tiết tại File đính kèm (bên dưới) 

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 10/05/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác