THÔNG BÁO

Tiêu đề Chương trình công tác trọng tâm của thường trục HĐND tỉnh năm 2019
Nội dung

Ngày 15/01/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Chương trình công tác trọng tâm của thường trực HĐND tỉnh năm 2019.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải Chương trình công tác tại phần đính kèm văn bản.

Ngày bắt đầu 24/01/2019
Ngày kết thúc 24/02/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác