THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Thi tuyển công chức tỉnh Đăk Nông năm 2019
Nội dung

Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu. Trong đó tổng chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội là: 65 chỉ tiêu và  Hồ sơ đăng ký dự tuyển khối Đảng, đoàn thể được phát hành tại các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Tổ chức huyện, thị ủy; Tổng chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã là: 97 chỉ tiêu và Hồ sơ đăng ký dự tuyển được phát hành tại Sở Nội vụ.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 25/3/2019.

Ngày bắt đầu 25/03/2019
Ngày kết thúc 25/04/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác