THÔNG BÁO

Tiêu đề Công bố thông tin bán cổ phần Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
Nội dung

Sở Tài chính công bố thông tin bán cổ phần Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An, cụ thể như sau:

1. CBTT IPO Thuận An

2. Thông báo, quy chế

Ngày bắt đầu 28/03/2019
Ngày kết thúc 28/04/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài chính
Thông báo khác