THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23 tháng 4 năm 2019
Nội dung Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23 tháng 4 năm 2019
Ngày bắt đầu 15/05/2019
Ngày kết thúc 15/05/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác