THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo điều chỉnh một số nội dung Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VII năm 2019
Nội dung

Điều chỉnh một số nội dung Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VII năm 2019

Ngày bắt đầu 06/08/2019
Ngày kết thúc 15/08/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác