THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung Thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày bắt đầu 27/04/2020
Ngày kết thúc 04/05/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác