THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc BCĐ huyện Đắk Mil
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc BCĐ huyện Đắk Mil
Ngày bắt đầu 15/09/2021
Ngày kết thúc 22/09/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác