THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo thuê địa điểm đặt trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính công tỉnh
Nội dung Thuê địa điểm đặt trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính công tỉnh
Ngày bắt đầu 27/12/2021
Ngày kết thúc 05/01/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác