THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Thời điểm: Ngày 07/10/2022)
Nội dung Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Thời điểm: Ngày 07/10/2022)
Ngày bắt đầu 07/01/2022
Ngày kết thúc 19/01/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác