THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án Dược liệu quý tại Thông báo số 249/TB-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong
Nội dung  Điều chỉnh nội dung Thông báo lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án Dược liệu quý tại Thông báo số 249/TB-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong
Ngày bắt đầu 02/11/2022
Ngày kết thúc 02/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND huyện Đắk G'long
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác