THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk R’lấp ngày 25 tháng 10 năm 2022
Nội dung  
Kết luận buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk R’lấp ngày 25 tháng 10 năm 2022
Kết luận buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk R’lấp ngày 25 tháng 10 năm 2022
Ngày bắt đầu 04/11/2022
Ngày kết thúc 07/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác