THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tuyển dụng nhân viên
Nội dung Thông báo tuyển dụng nhân viên
Ngày bắt đầu 19/11/2022
Ngày kết thúc 19/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác