THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 - HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 - HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày bắt đầu 17/11/2022
Ngày kết thúc 19/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác