THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tổ chức lựa chọn thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Nội dung

Thông báo tổ chức lựa chọn thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022

Ngày bắt đầu 22/11/2022
Ngày kết thúc 24/11/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác