THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, rà soát, đánh giá các dự án đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại cuộc họp ngày 01/6/2017
Nội dung

Ngày 01/6/2017, Hội đồng kiểm tra, rà soát, đánh giá các dự án đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (thành lập theo Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, gọi tắt là Hội đồng kiểm tra 733) tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Hội đồng kiểm tra 733. Xem chi tiết Thông báo kết luận cuộc họp tại File đính kèm bên dưới

Ngày bắt đầu 08/06/2017
Ngày kết thúc 08/08/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác