THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 1146 cho các dự án dự kiến Khởi công mới năm 2018 bằng nguồn Ngân sách địa phương
Nội dung

Ngày 25/8/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng 1146) tổ chức họp thẩm định chủ trương đầu tư đối với 12 dự án cấp thiết, theo kết luận của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh (tại Báo cáo số 407/BC-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh về Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và xây dựng kế hoạch đầu tư bằng nguồn Ngân sách nhà nước và Trái phiếu Chính phủ năm 2018). Chủ trì họp có đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 1146. 

Xem kết luận về cuộc họp tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 05/09/2017
Ngày kết thúc 05/11/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác