THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp liên quan đến tình hình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Nội dung

Ngày 03/10/2017, UBND tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp gồm có: Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Xem kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 04/10/2017
Ngày kết thúc 04/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác