THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 1146 cho các dự án dự kiến khởi công mới
Nội dung

Ngày 04/10/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng 1146) tổ chức họp thẩm định chủ trương đầu tư đối với một số dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2018. Chủ trì họp có đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 1146.

Xem kết luận cuộc họp tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 17/10/2017
Ngày kết thúc 17/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác