THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Nội dung

Xem chi tiết tại file đính kèm

Ngày bắt đầu 03/01/2018
Ngày kết thúc 03/01/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác