THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác Cải cách hành chính tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Nội dung

Kết luận của đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác Cải cách hành chính tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày bắt đầu 07/03/2018
Ngày kết thúc 07/03/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác