THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 02/3/2018 đến ngày 08/3/2018) và nhiệm vụ tuần 11
Nội dung

 Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 02/3/2018 đến ngày 08/3/2018) và nhiệm vụ tuần 11

Ngày bắt đầu 13/03/2018
Ngày kết thúc 13/03/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác