THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02/03/2018, để làm rõ một số nội dung phóng sự cải cách hành chính đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng vào ngày 06/02/2018
Nội dung

Kết luận của đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02/03/2018, để làm rõ một số nội dung phóng sự cải cách hành chính đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng vào ngày 06/02/2018

Ngày bắt đầu 15/03/2018
Ngày kết thúc 15/03/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác