THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về các nội dung đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của Trung tâm hành chính công
Nội dung Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về các nội dung đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của Trung tâm hành chính công
Ngày bắt đầu 13/04/2018
Ngày kết thúc 17/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác