THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Qúy I năm 2018
Nội dung Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Qúy I năm 2018
Ngày bắt đầu 17/04/2018
Ngày kết thúc 02/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác