THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và lãnh đạo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tại cuộc họp ngày 26 tháng 4 năm 2018
Nội dung

Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và lãnh đạo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tại cuộc họp ngày 26 tháng 4 năm 2018

Ngày bắt đầu 02/05/2018
Ngày kết thúc 03/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác