THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23 tháng 5 năm 2018
Nội dung

Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23 tháng 5 năm 2018

Ngày bắt đầu 23/05/2018
Ngày kết thúc 23/07/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác