THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Trưởng ban tổ Chương trình “Đắk Nông - Mùa bơ chín” năm 2018
Nội dung

Thông báo kết luận của Trưởng ban tổ Chương trình “Đắk Nông - Mùa bơ chín” năm 2018 tại cuộc họp rà soát, đánh giá các nội dung chuẩn bị cho các sự kiện thuộc Chương trình theo kế hoạch tại Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 04/7/2018.

 

 

Ngày bắt đầu 13/07/2018
Ngày kết thúc 13/08/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác