THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC và hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Nội dung Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 683/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC và hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 
Ngày bắt đầu 20/07/2018
Ngày kết thúc 20/08/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác