THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc chấp hành thời gian làm việc hành chính
Nội dung Xem văn bản đính kèm
Ngày bắt đầu 25/07/2018
Ngày kết thúc 15/08/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác