THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Nội dung

Thông báo bổ nhiệm 02 cán bộ, công chức thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư làm giám định viên tư pháp, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông làm Giám định viên tư pháp về chuyên môn: Đăng ký doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ông Dương Minh Châu, Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông làm Giám định viên tư pháp về chuyên môn: Thẩm định đầu tư thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Ngày bắt đầu 07/11/2018
Ngày kết thúc 07/12/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác