THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp ngày 29 tháng 5 năm 2019
Nội dung

Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp ngày 29 tháng 5 năm 2019

Ngày bắt đầu 04/06/2019
Ngày kết thúc 18/06/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác