THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2019
Nội dung Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2019
Ngày bắt đầu 02/08/2019
Ngày kết thúc 08/08/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác