THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"
Nội dung kết quả xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"
Ngày bắt đầu 14/08/2019
Ngày kết thúc 19/08/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác