THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2019 (Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể)
Nội dung Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2019 (Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể)
Ngày bắt đầu 29/11/2019
Ngày kết thúc 19/12/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác