THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2019
Nội dung Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2019
Ngày bắt đầu 22/01/2020
Ngày kết thúc 30/01/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác