THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh tại cuộc họp ngày 19/02/2020
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh tại cuộc họp ngày 19/02/2020
Ngày bắt đầu 25/02/2020
Ngày kết thúc 06/03/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác