THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 tỉnh Đắk Nông tại cuộc họp ngày 27/02/2020
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 tỉnh Đắk Nông tại cuộc họp ngày 27/02/2020
Ngày bắt đầu 28/02/2020
Ngày kết thúc 13/03/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác