THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh- Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng,chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp về côn tác truyền thông trong phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh- Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng,chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp về côn tác truyền thông trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày bắt đầu 31/03/2020
Ngày kết thúc 31/03/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác