THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc hợp đánh giá trình hình, đề xuất giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Nội dung Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc hợp đánh giá trình hình, đề xuất giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu 14/04/2020
Ngày kết thúc 21/04/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác