THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh
Nội dung Xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh
Ngày bắt đầu 15/05/2020
Ngày kết thúc 25/05/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác