THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo nội dung ôn thi, thời gian, địa điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự, nhân viên và tương đương lên ngạch chuyên viên trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020
Nội dung Thông báo nội dung ôn thi, thời gian, địa điểm thi nâng ngạch công chức  từ ngạch cán sự, nhân viên và tương đương lên ngạch chuyên viên trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020
Ngày bắt đầu 21/05/2020
Ngày kết thúc 28/05/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác