THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bạch hầu tỉnh Đắk Nông tại cuộc họp ngày 06/7/2020
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bạch hầu tỉnh Đắk Nông tại cuộc họp ngày 06/7/2020
Ngày bắt đầu 10/07/2020
Ngày kết thúc 10/07/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác