THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự, nhân viên và tương đương lên chuyên viên và đương đương năm 2020
Nội dung Kết quả vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự, nhân viên và tương đương lên chuyên viên và đương đương năm 2020
Ngày bắt đầu 10/07/2020
Ngày kết thúc 10/07/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác