THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo thất lạc phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Nội dung Về việc thất lạc phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Ngày bắt đầu 09/11/2020
Ngày kết thúc 16/11/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác