THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Trung tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Nội dung Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Trung tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu 03/02/2021
Ngày kết thúc 03/02/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác