THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 05 tháng 4 năm 2021
Nội dung Kết luận của ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 05 tháng 4 năm 2021
Ngày bắt đầu 05/04/2021
Ngày kết thúc 13/04/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác