THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại hai huyện Đắk Mil và Đắk Song
Nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại hai huyện Đắk Mil và Đắk Song
Ngày bắt đầu 14/06/2021
Ngày kết thúc 29/06/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác